خسارات توفان مایکل در فلوریدا

21 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساکنان مناطق توفانزده در ايالت فلوريدا پس از آرامش بازيافته در حال تطبيق خود با وضعيت موجود هستند. در حال حاضر ساکنان بسياری از بخش های آن مناطق با ويرانی گسترده، قطع جريان برق و غم از دست دادن شماری از همسايگان خود مواجه هستند.