نگرانی نهادهای حقوق بشری از احتمال تصویب قانونی در مجلس ترکیه برای استرداد اویغورها به چین

28 دی 1399