حقوق از دست رفته زنان و نقش و جایگاه آنها در انتخابات ریاست جمهوری

13 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زنان بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند .نامزدهای انتخاباتی نیز با تمرکز بر حقوق این قشر از جامعه سعی داشته اند تا رای آنها را جلب کنند اما اغلب سیاری از مطالبات زنان در جامعه ایرانی نادیده گرفته شده است.