حق شهروندی بهایی ها

25 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما تمایز های دینی باید منشا تبعیض های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی باشد؟ آیا شما به عنوان یک شیعی مذهب خودتان را انسان بهتری از دیگران می دانید؟ چرا؟