زنان در جامعه امروز ایران چه نقشی دارند؟

29 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زنان در جامعه امروز ایران چه نقشی دارند؟ و آیا این نقش منحصر است به کار در خانه و تربیت کودکان به عنوان مادر؟ و یا تحولات اجتماعی و اقتصادی نقش جدیدی هم برای آنان تعریف کرده. آیا مردان ایرانی با نقش جدید زنان در خانه و اجتماع مشکل دارند؟ گزارش مسعود سفیری