بازی چند رویه ای روسیه در خاورمیانه

17 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هوشنگ حسن یاری - استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا: سیاست خاورمیانه ای روسیه چند رویه است و هرچه کشورهای منطقه از آمریکا نومید می شوند، بسوی روسیه می روند که مصر، عربستان و ترکیه نمونه های اخیر آن هستند.