هند و ژاپن دیگر از ایران نفت نمی خرند اما ترکیه می گوید فعلا قادر به تبعیت از تحریم ها نیست

14 اردیبهشت 1398