همینه که هست؟

21 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا شرایط فعلی ایران طبیعی و منطبق با ظرفیت‌ها و شایستگی‌های ایران و ایرانیان است؟ آیا شما چنین زندگی و وضعیتی را انتخاب کرده‌اید؟