حمله اوکراين به يک کاروان ارتش روسيه

26 مرداد 1393