حملات تروريستى در پاريس

25 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حملات تروريستى در پاريس دهها كشته بر جاى گذاشته است. آيا كارزار جهانى با مشاركت دولتها مى تواند به ايجاد امنيت كمك كند؟ و آيا حملات پاريس مى تواند اراده جهانى براى مبارزه با داعش را بسيج كند؟