حملات انتحاری بروکسل

04 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

چرا و نفع و ضرر آن نصیب که می شود؟ اگر شما اروپایی یا آمریکایی بودید، نسبت به مهاجران مسلمان چه فکر می کردید؟