همکاری نزدیکتر تجاری بریتانیا با آمریکا

10 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

برنامه اقتصادی صدای آمریکا، تحت عنوان سرمایه، موضوعات اقتصادی در جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران را بررسی می کند. این برنامه همچنین تحولات اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی و معیشت مردم ایران را در قالب اخبار، گزارش و تحلیل و گفت وگو با کارشناسان، به زبانی ساده بازگو می کند.