حکومت فدرال آمريکا به شرايط عادی بازگشت

28 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هر چند كه تصويب بودجه و افزايش سقف بدهى هاى آمريكا كه به بازگشت دولت فدرال به شرائط عادى انجاميد، اما اين امر تنها تا اوايل سال اينده ميلادى معتبر است. باراك اوباما، رئيس جمهورى آمريكا، با پايان تعطيل موقت بخشى از دولت فدرال، به پى گيرى برنامه هاى خود در چارچوب سياست داخلى اش خواهد پرداخت. گزارش از پريچهر فرزام.