حكم اعدام بابک زنجانى و داورى عمومى

15 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آيا با مجازات اعدام براى متهم اين پرونده موافقيد؟ آيا فكر مي كنيد با اعدام بابک زنجانى گره كور اين پرونده باز می شود؟