کلکسیون هنرهای روسیه در موزه و باغ هیلوود

26 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یکی از بزرگترین کلکسیونهای هنر روسیه در خارج از آن کشور در موزه و باغ هیلوود در واشنگتن جمع آوری شده است. آثاری متعلق به قرن شانزدهم تا بیستم میلادی شامل نقره کاری و طلا کاری، ظروف چینی، پرتره خانواده سلطنتی امپراتوری رومانوف، تخم مرغهای ساخت فابرژه و تاج الماس عروسهای دربار. گزارش ماندانا تدین