تزلزل در موضع حامیان دموکرات طرح کورکر-منندز

20 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با تلاش کاخ سفید برای تضعیف تلاش ها برای رای گیری سنا درمورد طرح بررسی توافق اتمی ایران ، چنین بنظر میرسد که در موضع برخی حامیان دموکرات این طرح تزلزل ایجاد شده است. گزارش شهلا آراسته