هفته کتابهای ممنوعه در آمریکا و خودسانسوری نویسنده های ایرانی

14 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آمریکا یک هفته به کتابهای ممنوعه اختصاص دارد؛ چند نویسنده ایرانی از تجربه خودسانسوری می گویند.