اولی هاینونن، کارشناس اتمی و معاون پیشین مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی

09 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با ادامه مذاکرات حساس اتمی آمریکا و گروه ۱+۵ با ایران بحث و کارشناسی در مورد توافق نیز از سوی کارشناسان بطور فعالی جریان دارد. گفت و گوی شهلا آراسته خبرنگار صدای آمریکا با اولی هاینونن نظر وی را در مورد توافق و عناصر اساسی و پی آمدهای آن جویا شد.