خانه (موزه) صادق هدایت در آستانه نابودی

20 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانه پدری صادق هدایت به دلیل برنامه ریزی برای تغییر کاربری توسط تصاحب کنندگان فعلی خانه یعنی بیمارستان امیراعلم در حال ویرانی است. جهانگیر هدایت مسئول نشر آثار صادق هدایت هشدار داده اگر بی توجهی ها به این خانه صدوپنجاه ساله ادامه یابد برجی بلند جایگزین آن می شود.