گروه هوی متال عراقی در آمریکا

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

یک گروه هوی متال عراقی آرزویش را که انتشار آلبومی در آمریکا بود بر آورده کرد. اعضای گروه آکراسیکئودا، کشور جنگ زده اشان را باعشق و امید دنبال کردن موسیقی در نیویورک ترک کردند، ولی هنوز به سنت های خود وفادار و به میراثشان مفتخر مانده اند.