شاید بزودی حشرات منبع غذایی و تامین پروتئین انسان شوند

27 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخیرأ حشرات هم بشدت خبر ساز شده اند نه فقط از منظر مزاحمت و بیماری زایی بلکه به عنوان منبع غذایی و تأمین پروتئین بشر در آینده نزدیک.