راهنمایی جدید برای خانواده‌ها در جهت محدودیت استفاده از تلفن و تلویزیون

13 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کامن سنس میدیا یکی از معتبر ترین نهادهای پیشرو در آموزش مهارت های رفتاری در دوران رسانه های مدرن، این هفته راهنمای عمل تازه ای برای خانواده ها در تعیین محدودیت های استفاده از تلفن و تلویزیون و اینترنت برای کودکان شان منتشر کرد.