در آمریکا از هر پنج نفر، یک نفر داروی غیر مجاز در هنگام رانندگی مصرف کرده است

15 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه یک تحقیق در مرکز کنترل سوانح مورگان تاون نشان می دهد که از هر ۵ راننده ی خودرو های سواری، یک نفرشان داروهای غیر مجاز در هنگام رانندگی مصرف کرده اند. پژوهشگران برای انجام این تحقیق، اطلاعات هفت هزار و ۴۰۵ راننده را در جاده های اطراف ۶۰ شهر آمریکا مورد بررسی قرار دادند.