توصیه یک کارشناس برای مقابله با شیوع کرونا؛ هنگام خرید از سوپرمارکت چه نکاتی را رعایت کنیم؟

06 فروردین 1399