همکاری دانشمندان دانشگاه‌های یوتا و زوریخ؛ استفاده از نیروی ذهنی برای کنترل و حرکت اندام های فلج

15 مرداد 1398