استفاده از جزر و مد آب اقیانوس برای تولید انرژی

10 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توربین های بادی و صفحات خورشیدی فقط به هنگام وزیدن باد و درخشیدن خورشید الکتریسیته تولید می کنند. جزر و مد آب امواج اقیانوس ها و رود خانه ها می تواند منبع دیگری برای تولید انرژی باشد.