حامد کرزی خواستار تصويب پيمان همکاری امنيتی با آمريکا شد

30 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حامد کرزی خواستار تصويب پيمان همکاری امنيتی افغانستان با آمريکا شد. لويا جرگه می تواند مفاد اين قرارداد را رد، تصويب يا در آن تغيير بدهد.