دفاع نیکی هیلی از سیاست دولت ترامپ درباره اورشلیم و حمایت از اسرائیل

15 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز اشاراتی به ایران داشت و از برخورد با اسرائیل در آن نهاد انتقادهایی داشت. گزارش گیتا آرین