حال اقتصاد شما چطور است؟

02 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا به تحقق وعده های مقامات به اینکه جای نگرانی وجود ندارد، خوشبین هستید ؟ حال اقتصاد زندگی شما چطور است ؟