چالشهای پیش روی جانشین چاک هیگل

06 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت دفاع آمریکا میگوید اعلام استعفای وزیر خللی در اداره امور پنتاگون ایجاد نکرده. کارلا بب خبرنگار صدای آمریکا