حادثه تروریستی نیس فرانسه

25 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز گذشته در جشن ملی فرانسه یک کامیون به جمعیت شادمان حمله کرد و نزدیک به ۱۰۰ نفر را کشت. به نظر شما چه عاملی می تواند سبب ساز چنین حادثه ای شود؟ به نظر شما چرا یک تروریست حاضر است به بهای جان خود، جان انسان های دیگر را بگیرد؟