گزارش علی جوانمردی از تازەترین تحولات تظاھرات اعتراضی در شھرھای مختلف ایران

14 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران عصریکشنبه پیش از تاریک شدن ھوا نیروھای یگان ویژە و امنیتی جمھوری اسلامی در میادین اکثر شھرھای بزرگ مستقر شدند تا مانع تظاھرات اعتراضی شبانە شوند کە در پنج شب گذشتە ادامە داشتە است. علی جوانمردی و تازەترین تحولات تظاھرات اعتراضی در شھرھای مختلف ایران