گزارش هفته

09 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

منتخبی از گزارشهای دست اول خبرنگاران صدای آمریکا.