گزارش هفته

25 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

منتخبی از گزارشهای دست اول خبرنگاران صدای آمریکا.