گزارش هفته

05 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

منتخبی از گزارشهای دست اول خبرنگاران صدای آمریکا.