گزارش هفته

28 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

منتخبی از گزارشهای دست اول خبرنگاران صدای آمریکا.