گورخواب ها

08 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شما در قبال کارتن خوابها و گورخوابها و بی خانمانهایی که در زیر پل ها شب را به روز می آورند چه کرده اید؟ به نظر شما چگونه می توان با این آسیب های اجتماعی مقابله کرد؟ به نظر شما چگونه می توان بغض و شرمساری را تبدیل به یک حرکت مثبت اجتماعی کرد؟