اسپایک لی، چراغ های نارنجی مخالفت با خشونت را در ساختمان ایمپایر استیت روشن می کند

22 خرداد 1395