روزی تاریخی: رهبران جهان توافق کاهش تغییرات اقلیمی را جمعه امضا می کنند

02 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فردا جمعه سازمان ملل متحد محل تحولی تاریخی خواهد بود. برای کاهش تغییرات اقلیمی سران کشورها توافقی را که در بهمن ماه در پاریس حاصل شد امضا میکنند. با امضای آن کشورها در عمل می گویند آمادهء اجرای توافق هستند.گزارش گیتا آرین