نجات گروه دیگری از مهاجران غیرقانونی سرگردان در دریای مدیترانه

10 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گارد ساحلی ایتالیا یک کشتی باری را که با صدها مهاجر غیرقانونی در آبهای یونان در دریای مدیترانه بحال خود رها شد ه بود به بندر هدایت کرد