دودستگی مردم یونان در آستانه همه پرسی

12 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به پیشنهاد دولت چپگرای یونان مردم این کشور بحران زده روز یکشنبه به پای صندوق های رای می روند تا در مورد قبول پیشنهاد دولت های اروپائی برای گرفتن یک بسته وام جدید رای مثبت یا منفی بدهند.