گرانی دلار و قیمت دارو در ایران

28 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مشاهده شما از قیمت داروها پس از گرانی دلار چیست؟ آیا امکان دسترسی به داروهای با کیفیت مناسب را با قیمت قبلی دارید؟