گرانی ارز و عبور سکه از مرز ۱ میلیون تومان

25 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آشفتگی در بازار ارز ایران هم چنان ادامه دارد. در حالی که کارشناسان اقتصادی تحریم ها را در این آشفتگی سهیم می دانند، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه رفته اند و می گویند سقوط بی سابقه ریال، ناشی از سو مدیریت دولت است . گزارش از وفا آذربهاری