برنامه جهانی «کواکس»، نخستین محموله واکسن کرونا را به کشور غنا اهدا کرد

08 اسفند 1399