گفتگوی صدای آمريکا با مدیر مطالعات سیاسی موسسه لگتم

28 اردیبهشت 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بيژن فرهودی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، با آن اپل بام، مدیر مطالعات سیاسی موسسه لگتم، اين گفتگو را به عمل آورده است.