گفتگوی صدای آمريکا با دکتر سعید خدیری

16 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی تانیا دربند با دکتر سعید خدیری هنرمندی که زندگی خود را در ایران و خارج از ایران وقف آموزش موسیقی کرده است. او در پایه گذاری آموزش موسیقی در ایران به روش اصولی، نقش به سزایی داشت.