گفتگو با پاتریک کلاسون پژوهشگر اندیشکده مطالعات خاور نزدیک واشنگتن درباره تاثیر نشست گروه ۲۰ بر فشار بر ایران

07 تیر 1398