کشف پرچم داعش در خانه مهاجر افغان که به مسافران قطار در آلمان حمله کرد

30 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامهای بیمارستان شهر ورتسبورگ می گویند حال دو مسافر چینی که بر اثر جمله با تبر و چاقو توسط یک پناهجو زخمی شده اند وخیم است. هرچند داعش مسئولیت حمله به مسافران قطار راه آهن دو شنبه شب را پذیرفته اما مقامها ی آلمانی در باره درستی این ادعا تردید دارند.