آمریکائیان شرکت کننده در کنفرانس آلمان بر پایبندی به پیمان اقلیمی پاریس تاکید کردند

20 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هیاتی از آمریکائیان فعال در حفظ محیط زیست روز شنبه ۲۰ آبان با شرکت در کنفرانسی که سازمان ملل متحد در آلمان برای بحث و بررسی درباره تغییرات جوی تشکیل داده است بر پایبندی به پیمان اقلیمی پاریس تاکید گذاشتند.