اعتراضها به نادیده گرفتن تغییرات آب و هوایی در جهان

15 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شهر بن در آلمان در حال حاضر ميزبان نشستی دو هفته ای برای بحث در زمينۀ چگونگی اجرای توافقنامۀ اقليمی پاريس است که در سال ۲۰۱۵ در فرانسه به امضای بيش از يکصد کشور جهان رسيد.